Regulamin

I. Definicje

1. Właściciele serwisu:

Adam Zagórski- właściciel serwisu. Adam Zagórski A.Zagorski Edukacyjne Centrum Sportowo-Dietetyczne Kulinaria i Wydarzenia Racławicka 1/12 80-406 Gdańsk, pomorskie,
NIP: 877-14-70-541, REGON: 383346902

Jacek Czeczot- właściciel serwisu. Mitch Jacek Czeczot al. Wojska Polskiego 42 lok. 7, Gdańsk, pomorskie, NIP: 9532533339, REGON: 380032468

2. Serwis – internetowy serwis usługowy, świadczący usługi transmisji danych, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z filmów, klipów wideo i audio oraz innych materiałów audiowizualnych za pomocą urządzeń elektronicznych podłączonych do Internetu. Adres internetowy Serwisu to https://www.sportplay.pl

3. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna nabywająca Produkt za pomocą Serwisu. 

4. Autor – podmiot sprzedający swoje Materiały za pośrednictwem Serwisu, na podstawie odrębnej umowy z Właścicielem Serwisu. 

5. Materiały – szkolenia w formie VOD, czyli treningi i instruktaże wideo udostępnione Użytkownikowi za pomocą Internetu. 

6. Materiały Dodatkowe – zero lub więcej plików komputerowych, będących dodatkiem do Produktu. 

7. Produkt – usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów oraz Materiałów Dodatkowych w postaci VOD oraz plików komputerowych. 

8. Produkt Bezpłatny – Nieodpłatne materiały audiowizualne udostępniane na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu. 

9. Płatności recurringowe – cykliczna płatność, dokonywana w formie comiesięcznego abonamentu. 

10. Pakiet abonamentowy – pakiet materiałów wyszczególnionych w dziale pakiety abonamentowe, w tym również pakiet materiałów realizowanych na żywo. 

11. Dzień pobierania opłaty – dzień, w którym realizowana jest miesięczna płatność wynikająca z wysokości kwoty wybranego pakietu abonamentowego. 

12. Opłata abonamentowa – wysokość opłaty wynikająca z wybranego przez użytkownika pakietu abonamentowego 

II. Postanowienia ogólne

1. Każdy użytkownik Internetu (osoba) może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu. 

2. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej e-mail (dodatkowe przepisy regulujące ten temat znajdują się w części zatytułowanej “Wymagania techniczne i sprzętowe”). 

3. Użytkownikiem mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. 

4. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości iż w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, Administrator ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług. 

5. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Adam Zagórski i Jacek Czeczot zastrzegają sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu. 

6. Adam Zagórski i Jacek Czeczot zastrzegają sobie prawo do zablokowania dostępu do Produktów płatnych oraz bezpłatnych dowolnemu użytkownikowi, jeżeli uznają, że dany użytkownik narusza Prawa Autorskie należące do Adama Zagórskiego lub Jacka Czeczota, podejmuje działania niezgodne z niniejszym regulaminem lub działa na szkodę firm Adam Zagórski A.Zagorski Edukacyjne Centrum Sportowo-Dietetyczne Kulinaria i Wydarzenia, Mitch Jacek Czeczot lub Adama Zagórskiego i Jacka Czeczota.

III. Korzystanie z Serwisu

Składanie i realizacja zamówień

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu produktów w postaci filmów VOD oraz innych plików komputerowych zawierających nagrania wideo, instrukcje ćwiczeń do samodzielnego wykonania przez Użytkownika, raporty i inne materiały tekstowe będące uzupełnieniem treningów i instruktaży w formie wideo. 

2. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Adama Zagórskiego i Jacka Czeczota należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz podczas składania zamówienia. 

3. Korzystanie z produktów zamieszczonych w serwisie jest również możliwe poprzez udzielenie zgody na comiesięczne obciążenie wskazanej karty płatniczej użytkownika serwisu albo poprzez inne opłacenie abonamentu, w wysokościach określonych w dziale „pakiety abonamentowe”.

4. Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

5. Podstawowym sposobem dostawy Produktu jest udostępnienie go online poprzez przeglądarkę internetową lub umożliwienie pobrania całego Produktu, lub jego części, drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera. 

6. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Użytkownika wiadomość e-mail, zawierająca informacje uzyskaniu dostępu do oglądania i pobierania zakupionych Produktów w postaci plików. 

7. Produkt zostanie udostępniony Użytkownikowi nie później niż w ciągu 120 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia zapłaty przez Adama Zagórskiego lub Jacka Czeczota. 

8. Faktury VAT wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie numeru NIP oraz danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Składając zamówienie, Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury elektronicznej oraz jej odbiór bez konieczności składania swojego podpisu. 

Opłaty

1. Użytkownik może korzystać z produktów zamieszczonych w serwisie, po uprzedniej wpłacie ustalonej ceny. 

2. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 

3. Korzystanie z serwisu jest również możliwe za pomocą płatności recurringowych. 

4. Wybierając możliwość płatności recurringowych, użytkownik wyraża zgodę na cykliczne obciążanie wskazanej karty płatniczej, należącej do użytkownika, kwotą w wysokości wskazanej w wybranym przez użytkownika pakiecie abonamentowym. 

5. Zgodę na wyżej wymienione obciążenia Użytkownik wyraża na odrębnym formularzu, wskazując numer karty kredytowej, debetowej lub innej właściwej karty płatniczej, datę ważności wskazanej karty płatniczej oraz pozostałych danych niezbędnych do uiszczenia opłaty 

6. Zawartość danego pakietu abonamentowego zawiera odrębny wykaz. 

7. Opłata miesięczna uiszczana jest co miesiąc z góry, za każdy miesiąc, kiedy Użytkownik pozostaje zarejestrowanym użytkownikiem wybranego pakietu abonamentowego. W związku z tym, okresy miesięczne biegną od dnia rejestracji aż do odpowiadającego mu dnia w kolejnym miesiącu („Dzień pobierania opłaty”). 

8. Pierwszym dniem pobierania opłaty jest dzień, w którym klient wybrał dany pakiet abonamentowy oraz zobowiązał się do ponoszenia cyklicznej opłaty. 

9. Użytkownik zobowiązuje się do posiadania na wskazanej karcie płatniczej, ustalonej w pakiecie abonamentowym, kwoty. 

10. W przypadku braku zapłaty, wynikającej z braku odpowiednich środków na wskazanym rachunku bankowym, Użytkownik otrzyma maila z informacją o nieudanej próbie pobrania środków. Po trzech nieudanych próbach pobrania środków, dostęp abonamentowy zostanie anulowany. 

11. Adam Zagórski i Jacek Czeczot mogą w dowolnym momencie podnieść wysokość opłaty miesięcznej. Użytkownik będzie informowany o wszelkich podwyżkach opłaty miesięcznej z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, w sposób wskazany w punkcie 4, w dziale „składanie i realizacja zamówień”. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmienionej wysokości Opłaty miesięcznej, może wypowiedzieć umowę. 

12. Wypowiedzenie umowy ma skutek na koniec danego okresu rozliczeniowego, za który została już pobrana opłata abonamentowa. 

Pakiety abonamentowe

1. Korzystanie z pakietów abonamentowych jest płatne.

2. Płatności za wybrany przez Użytkownika pakiet abonamentowy są regulowane w formie płatności recurringowych. 

3. Pakietem abonamentowym jest Sport Play Beta

4.W skład abonamentu Sport Play Beta wchodzą poszczególne materiały: 

  1. Czarodzieje.                                                                                                                                                                                       

Koszt abonamentu Sport Play Beta wynosi 10 PLN brutto. 

Wypowiedzenie umowy

1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę zawartą z Adamem Zagórski i Jackiem Czeczotem. Wypowiedzenie umowy będzie skuteczne począwszy od kolejnego Dnia pobierania opłaty. Adam Zagórski lub Jacek Czeczot potwierdzi Państwu fakt wypowiedzenia umowy. 

2. Adam Zagórski i Jacek Czeczot zastrzegają sobie prawo do wypowiedzenia umowy z Użytkownikiem w dowolnym czasie i z dowolnego powodu na piśmie, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia (o ile wypowiedzenie nie wynika z mocy prawa lub o ile nie ma uzasadnionej podstawy do skrócenia okresu wypowiedzenia). 

4. Adam Zagórski i Jacek Czeczot mają prawo rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w dowolnym momencie, w następujących przypadkach: – naruszenie przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub innych obowiązujących warunków oraz nie naprawienie takiego naruszenia w terminie 5 dni po otrzymaniu informacji od Adam Zagórskiego lub Jacka Czeczota (lub szybciej, w uzasadnionych przypadkach); – uzasadnione podejrzenia Adama Zagórskiego i Jacka Czeczota, że popełniają Państwo lub popełnili działanie zabronione, poprzedzone wcześniejszym wezwaniem do zaprzestania naruszeń; – konieczność wynikająca z przepisów prawa.

Zasady korzystania z zakupionych produktów:

1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Zakupione Produkty są trwale oznakowane jako własność Użytkownika, który dokonał zakupu w Serwisie lub pobrał bezpłatny Produkt. Oznaczenia właściciela Produktu nie ujawniają jego danych osobowych, służą wyłącznie do identyfikacji w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa. Tym samym każdy Użytkownik nabywający Produkt w Serwisie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia. Trwałe oznakowanie to napis w górnym rogu odtwarzanego filmu w postaci napisu: Licencja: „Imię Nazwisko” zalogowanego klienta. 

3. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli głównie oglądać Treści oferowane w serwisie za pomocą dostępnych kanałów dystrybucji. 

4. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach) w sposób niezgodny z prawem. Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne. Użytkownik w żadnym momencie nie nabywa praw, w tym praw własności intelektualnej, do materiałów udostępnionych mu do korzystania. 

5. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. 

6. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sytuacji, mogących naruszać prawa autorskie, Adam Zagórski i Jacek Czeczot mogą kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy produktu (Użytkownika) z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu.

Wymagania techniczne i sprzętowe

1. Preferowana przeglądarka internetowa, z którą są kompatybilne Materiały dostępne wewnątrz Serwisu to FireFox wersja nr 12 lub nowsza. Aktualna wersja dostępna jest na stronie: http://www.mozilla.org/pl/firefox/new/ 2. Systemy operacyjne, z którymi są kompatybilne zarówno przeglądarka FireFox jak i Serwis to Windows (wersja XP lub nowsza) oraz OS X (wersja 10.5.8 lub nowsza) 

Reklamacje i zwroty:

1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@adamzagorski.pl lub jczeczot90@gmail.com

2. Adam Zagórski i Jacek Czeczot rozpatrują reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Adam Zagórski lub Jacek Czeczot poinformują Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany przez Użytkownika. 

3. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy nie uruchamia się on we wskazanej przez Adama Zagórskiego i Jacka Czeczota przeglądarce internetowej, jest uszkodzony, nie daje się odtworzyć z przyczyn leżących po stronie Adama Zagórskiego i Jacka Czeczota lub Produkt nie został dostarczony w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Użytkownik może niezwłocznie po nieprawidłowym uruchomieniu się programu, wystąpić do Adama Zagórskiego lub Jacka Czeczota z reklamacją. W celu skorzystania z uprawnień wskazanych powyżej, na użytkowniku ciąży obowiązek sprawdzenia poprawności technicznej możliwości użytkowania platformy sportplay.pl (po raz pierwszy) w terminie nie dłuższym niż 30 dni od momentu jego zakupu. 

4. Użytkownik ma obowiązek zawiadomić Adama Zagórskiego lub Jacka Czeczota o zamiarze reklamacji Produktu. Zawiadomienie powinno zawierać co najmniej: nazwę Produktu, numer zamówienia (transakcji), datę oraz cenę zakupu. Dla skuteczności zawiadomienia konieczne jest wysłanie e-maila z adresu, który został podany podczas składania zamówienia. 

5. Adam Zagórski i Jacek Czeczot blokują Użytkownikowi możliwość dostępu do Produktu, który jest przedmiotem reklamacji (w przypadku produktów elektronicznych). 

6. W ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o chęci reklamacji, Adam Zagórski lub Jacek Czeczot poinformują Użytkownika o decyzji odnośnie danego zgłoszenia. 

7. Adam Zagórski i Jacek Czeczot dokonują zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za zwracany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania formularza reklamacji.

8. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Adama Zagórskiego i Jacka Czeczota, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu, którego reklamacja dotyczy. 

9. Adam Zagórski i Jacek Czeczot deklarują, że wszystkie reklamacje będą rozpatrywane z zachowaniem dobrych zwyczajów handlowych.

10. Możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość jest wyłączona na podstawie art 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30) 11. O braku możliwości odstąpienia od umowy Użytkownik zostanie powiadomiony każdorazowo przed zakupem wybranego Produktu. 

Faktury VAT 

1. Użytkownik akceptuje faktury otrzymywane w formie elektronicznej. 

2. Użytkownik otrzymuje faktury VAT w formie elektronicznej w postaci pliku PDF, jeżeli zaznaczy taką chęć wypełniając formularz zamówienia. Wystarczy zaznaczyć pole “Chcę otrzymać fakturę VAT”, a następnie uzupełnić niezbędne dane. 

3. Duplikaty do faktur wystawionych i dostarczonych w formie elektronicznej będą przyjmowane w formie elektronicznej. 

IV. Postanowienia końcowe

Zmiany regulaminu

1. Adam Zagórski i Jacek Czeczot zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie. 

2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Użytkownikiem. 

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Adam Zagórski i Jacek Czeczot nie ponoszą wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji i nabytych kontuzji. 

2. Adam Zagórski i Jacek Czeczot nie gwarantują, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. 

3. Adam Zagórski i Jacek Czeczot nie odpowiadają za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.

4. Adam Zagórski i Jacek Czeczot zastrzegają sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Adama Zagórskiego i Jacka Czeczota. 

5. Adam Zagórski i Jacek Czeczot nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedostarczenia produktów w terminie. 

6. Adam Zagórski i Jacek Czeczot nie odpowiadają za szkody takie jak trwały lub tymczasowy uszczerbek na zdrowiu wynikający z lekceważenia wykonania badań lekarskich, lekceważenia zaleceń lekarskich lub innych specjalistów, a także nie odpowiadają za szkody wynikające z braku świadomości o indywidualnych przeciwwskazaniach Użytkownika do korzystania z wszelkich materiałów zamieszczanych w serwisie, wykonywania aktywności fizycznej lub innych czynności podejmowanych podczas korzystania z serwisu.