Sportplay.pl

Sklep z ubraniami Ninja Kids

Regulamin

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady funkcjonowania dla Drużyny “Ninja Kids” oraz uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach sportowych zwanych dalej „treningiem/gami”. Z markę odpowiedzialnym jest:

Sportplay Sp. z o.o. z siedzibą w Mrocznie 70, 13-324 Grodziczno, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie wpisu dokonanego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000868904, posiadająca numer NIP: 8771483271, numer REGON: 387476079,  

(dalej: „Drużyna”).

§2 ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Świadczenie usług następuje w formie zawarcia umowy członkowskiej i poprzez opłacenie karnetu lub wejściówki i zaakceptowanie regulaminu.

 2. Sprzedaż usług następuje w formie zawarcia umowy członkowskiej i opłacenia karnetu lub wejściówki.

 3. Członkiem drużyny może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia, może zostać przyjęta w poczet członków drużyny za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.

 4. Termin ważności karnetu to jeden miesiąc

 5. Korzystanie z karnetu przez klienta jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Drużyną na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

 1. Członek drużyny podlega prawom i obowiązkom wynikającym z wybranego rodzaju karnetu. 

 2. Status Członka drużyny uzyskuje się z momentem wykupu pierwszego karnetu i akceptacją niniejszego regulaminu podczas zakupu. W przypadku gdy o członkowsko ubiega się dziecko, w jego imieniu płatności i akceptacji niniejszego Regulaminu dokonuje przedstawiciel ustawowy. Nabycie statusu nie może nastąpić wcześniej niż po dokonaniu należnych płatności na rzecz drużyny, wynikających z obowiązującego cennika karnetów i wejściówek jednorazowych, w terminach określonych regulaminem.

 3. Członek drużyny (przedstawiciel ustawowy członka drużyny) zobowiązuje się do terminowego regulowania opłaty za karnet za dany okres rozliczeniowy. 

 4. Pierwsza rata miesięczna płatna jest w dniu zawarcia umowy i stanowi zapłatę za pierwszy miesiąc korzystania z usług Operatora.

 5. Płatności wynikające z tytułu umowy, zawartej w systemie płatności miesięcznej, Członek drużyny zobowiązuje się dokonywać z góry za kolejny miesiąc, nie później niż na 24 godziny przed ustalonym treningiem. Brak wniesienia opłaty w w/w terminie może spowodować niedopuszczenie Członka drużyny do danego treningu.

 6. Członkostwo w drużynie jest imienne i nie może zostać przeniesione na osobę trzecią.

 7. Członkostwo może zostać rozwiązane bez wypowiedzenia, jeżeli w opinii Operatora drużyny “Ninja Kids” kontynuacja członkostwa może zaszkodzić reputacji i interesom drużyny, w szczególności z powodu agresywnego lub groźnego zachowania, wandalizmu lub innych zachowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.

 8. Członkostwo może zostać rozwiązane przez Operatora, jeżeli Drużyna “Ninja Kids” całkowicie zakończy działalność.

 9. Niezależnie od powyższych postanowień, Członek Drużyny nie ma prawa do korzystania z treningów w przypadku, gdy zalega z jakąkolwiek opłatą członkowską lub inną płatnością na rzecz drużyny “Ninja Kids”. W takiej sytuacji drużyna jest zwolniona od obowiązku dokonywania jakichkolwiek świadczeń na rzecz Członka Drużyny do czasu uregulowania jego zadłużenia, w szczególności Drużyna ma prawo do wyproszenia Członka Drużyny z treningu.

 10. 1 raz na 12 miesięcy Członek Drużyny ma możliwość bezpłatnego zawieszenia członkostwa bez podawania przyczyny na czas określony 30 dni. W przypadku chęci zawieszenia członkostwa na okres dłuższy, Klient zobowiązany jest do indywidualnego ustalenia zaistniałego faktu z Drużyną. W przypadku ponownej chęci skorzystania z prawa do zawieszenia karnetu, klient zobowiązany jest uiścić 50 zł należności za każde 30 dni zawieszenia z góry. W okresie zawieszenia członkostwa spłacanego w ratach miesięcznych obowiązek płacenia składki miesięcznej ustaje. Po zakończeniu okresu zawieszenia członkostwa, obowiązek płacenia zostaje wznowiony.

 11. Odrobienie treningu jest możliwe wtedy, gdy klient wypisze uczestnika treningu z zajęć na minimum jedną godzinę przed rozpoczęciem zajęć. W sytuacji, gdy klient tego nie zrobi z jakiejkolwiek przyczyny, wejściówka przepada. 

 12. Klient oświadcza, że zdaje sobie sprawę, że głównym beneficjentem zajęć są osoby w wieku 5-12 lat. Klient wie, że dzieci w tym wieku mogą nie mieć tyle zdolności interpersonalnych co wykształcona osoba dorosła. W związku z tym, dzieci nie potrafią radzić sobie z opiniowaniem tak dobrze, jak dorośli. Klient oświadcza, że w związku z powyższym, przyłoży wszelkich starań do dbania o dobre imię drużyny, a wszelkie kwestie sporne wynikające z nieporozumień, pomyłek i innych indywidualnych przesłanek zostaną wyjaśnione indywidualnie, mailowo lub telefonicznie poza opinią publiczną. Tym samym drużyna deklaruje reagować na tego typu sytuacje z wysokim priorytetem i proklienckim nastawieniem. 

§3 PŁATNOŚCI

 1. Płatności są możliwe za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub webowej.

 2. Operatorem płatności jest znany, bezpieczny i cieszący się dobrą opinią podmiot – DotPay, który umożliwia proste płatności internetowe oraz mobilne (w tym BLIK),

 3. Przed wykupieniem karnetu lub wejścia jednorazowego należy skonsultować się z trenerem (operatorem) Drużyny “Ninja Kids”, aby zapytać o dostępność miejsc w interesującym terminie.

 4. Po otrzymaniu informacji o wolnym miejscu należy wykupić wejściówkę minimum 15 min przed treningiem i zapisać się do grupy,

 5. Płatności za karnety są realizowane z góry za treningi, nie później niż 15 min przed treningiem,

 6. Należy zachować ciągłość w płatności za treningi. Brak płatności po wyczerpaniu karnetu, traktowany jest tak, jakby Członek Drużyny był nieobecny, a to nie zwalnia go z płatności za trening. Przykładamy dużo starań do tego, aby informować Cię o stanie Twojego karnetu, ale również zachęcamy, aby kontrolować jego stan w aplikacji mobilnej.

 7. Cennik Podstawowy:

  1. Bezpłatne wejście: 0 zł brutto- ważny 1 miesiąc, dostępny jednorazowo,

  2. Jednorazowe wejście: 40 zł brutto- czas nieokreślony,

  3. Karnet 4 wejścia: 139 zł brutto – ważny 1 miesiąc lub do wyczerpania sesji,

  4. Karnet 8 wejść: 278 zł brutto – ważny 1 miesiąc lub do wyczerpania sesji,

 8. Program Ambasador Ninja Kids:

  1. Operator premiuje lojalność i zaangażowanie za polecanie treningów dzieląc się prowizją za wykupione karnety,

  2. W aplikacji mobilnej do każdego konta głównego przypisany jest link referencyjny. Aby otrzymać prowizję należy wysłać link swojemu znajomemu. Po wykupie przez niego karnetu otrzymasz prowizję, a Twój znajomy zniżkę na pierwszy karnet,

  3. Prowizja za polecenie: 15zł, zniżka na pierwszy karnet: 15zł,

  4. Program Ambasador działa automatycznie. Należy tylko poprosić swojego znajomego, aby skorzystał z tego linku, a będzie miał 15 zł taniej pierwszy karnet,

  5. Prowizja ląduje na Twoim portfelu w aplikacji. Możesz ją wykorzystać na obniżenie kosztów swojego karnetu.

 1. Alternatywne rozwiązania płatności

  1. Zbieranie do portfela funduszy z poleceń nowych klientów W sytuacji, gdy klient chce zrealizować środki, ma obowiazek poinformować o tym drużynę pod adresem kontakt@sportplay.pl. Wówczas zostanie wygenerowany kod rabatowy o równowartości uzbieranych środków.

 1. Bezpłatne pierwsze wejście jest możliwe dla osób poszukujących treningów dla dzieci, chcących zapisać swoje dziecko na dłużej systematycznie (przyjście z zamiarem wykupienia karnetu). W przypadku uczestniczenia w zajęciach jednorazowo (przyjazd do Trójmiasta na wczasy lub szukanie odskoczni, jednorazowej rozrywki) należy opłacić jednorazowy trening najpóźniej na 15 min przed treningiem.

§4 KONTA I SUBKONTA W APLIKACJI MOBILNEJ

 1. W koncie głównym wpisujesz dane swojego pierwszego dziecka, (jeśli chcesz zmienić napisz pod adres kontakt@sportplay.pl) 

 2. W subkoncie wpisujesz dane swojego drugiego dziecka, (jeśli chcesz zmienić napisz pod adres kontakt@sportplay.pl) 

 3. Analogicznie w kolejnych subkontach wpisujesz dane kolejnych dzieci,

 4. Z konta głównego możesz zarządzać całym karnetem (widzisz ile wejść CI zostało, kiedy będzie następna płatność itp).

 5. W obrębie jednego konta można utworzyć profile dowolnej ilości dzieci.

§5 KARNETY I WEJŚCIÓWKI:

 1. Ogólne postanowienia: 

  1. W przypadku karnetów istnieje możliwość odrobienia nieobecności, jeśli uczestnik zostanie wypisany najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem się zajęć. Wypisujemy za pomocą aplikacji mobilnej.

  2. Istnieje możliwość jednorazowego, bezpłatnego zawieszenia karnetu na 30 dni. W tym celu należy skonsultować się bezpośrednio z Drużyną. W sytuacji, gdy istnieje konieczność ponownego zawieszenia karnetu, należy zapłacić 50 zł za każde 30 dni zawieszenia. 

  3. Operator Drużyny “Ninja Kids” nie bierze odpowiedzialności za sytuacje na drodze utrudniające dojazd, brak dopilnowania procedury wypisania z zajęć na godzinę przed ich rozpoczęciem, pojawienia się choroby wywołanej wirusem lub bakterią w dniu treningu, kiepskie samopoczucie lub chęć odpoczynku w dniu treningu. W każdej z tych sytuacji trening w karnecie przepada bez możliwości odrobienia jej.

  4. Klient zobowiązuje się do przestrzegania proponowanych zasad w regulaminie. Drużyna zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia karnetu w trybie natychmiastowym w sytuacji gdy klient systematycznie szuka i wykorzystuje luki w regulaminie w celu uzyskania korzyści majątkowych większych niż otrzymali inni klienci. W takiej sytuacji, jeśli klient nadal chce korzystać z treningów Ninja Kids, może otrzymać ostrzeżenie lub indywidualną propozycję “karnetu naprawczego”, którego celem jest rekompensata utraconych korzyści przez innych klientów oraz drużyny.

 2. Karnet 4 wejść (słownie: czterech wejść) ważny przez 1 miesiąc:

 1. Karnet ważny 1 miesiąc,

 2. Karnet uprawnia do 4 wejść w dowolnych lokalizacjach na przestrzeni całego miesiąca,

 3. Odrobienie zajęć jest możliwe, gdy wypiszesz się z zajęć na minimum 1 godzinę przed ich rozpoczęciem

 4. Dostępne grupy treningowe zawsze znajdziesz na https://www.sportplay.pl/kalendarz

 5. płatności należy dokonać nie później niż 15 min  przed deklarowanym treningiem oraz każdorazowo po wyczerpaniu 4 treningów lub terminu jego ważności

 6. cena: 139 zł brutto/Członka Drużyny

 7. Maksymalna ilość uczestników na grupie: 20 osób

 1. Karnet 8 wejść(słownie: dwa razy cztery wejścia) ważny przez 1 miesiąc:

  1. Karnet ważny 1 miesiąc,

  2. Karnet uprawnia do 4 wejść w dowolnych lokalizacjach na przestrzeni całego miesiąca,

  3. Odrobienie zajęć jest możliwe, gdy wypiszesz się z zajęć na minimum 1 godzinę przed ich rozpoczęciem

  4. Dostępne grupy treningowe zawsze znajdziesz na https://www.sportplay.pl/kalendarz

  5. płatności należy dokonać nie później niż 15 min  przed deklarowanym treningiem oraz każdorazowo po wyczerpaniu 8 treningów lub terminu jego ważności

  6. cena: 278 zł brutto/Członka Drużyny

  7. Maksymalna ilość uczestników na grupie: 20 osób

 2. Jednorazowe wejście:

  1. Jedno wejście ważne bezterminowo,

  2. Odrobienie zajęć jest możliwe, gdy wypiszesz się z zajęć na minimum 1 godzinę przed ich rozpoczęciem

  3. Dostępne grupy treningowe zawsze znajdziesz na https://www.sportplay.pl/kalendarz

  4. płatności należy dokonać nie później niż 15 min przed deklarowanym treningiem,

  5. cena: 40 zł brutto/Członka Drużyny

  6. Maksymalna ilość uczestników na grupie: 20 osób

  7. Jednorazowe wejście nie jest wiążące terminowo umową

 3. Drużyna zastrzega sobie prawo do zmiany cen i zasad związanych z karnetami i wejściówkami jeśli uzna, że wpłynie to pozytywnie na rozwój drużyny.

§6 OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z TRENINGÓW NINJA KIDS

 1. Regulamin Drużyny ma zapewnić optymalny trening wszystkim Członkom drużyny. 

 2. Pracownicy Drużyny pozostają do dyspozycji Członków Drużyny, z uwzględnieniem zasad i wyjątków przewidzianych w Regulaminie Drużyny.

 3. Operator świadczy usługi w zakresie treningów grupowych na świeżym powietrzu.

 4. Udział w treningach Drużyny Ninja Kids wymaga sprawności fizycznej, odporności psychicznej i wytrwałości. Udział w treningach Ninja Kids niesie za sobą znane i nieprzewidziane ryzyko fizycznych obrażeń lub/i śmierci, choroby lub/i zniszczenia, utraty osobistej własności. Udział w treningach drużyny Ninja Kids jest całkowicie dobrowolny i wynikający z wolnej woli Członka, który musi zaakceptować każde i całe ryzyko oraz wyrazić zgody i potwierdzić, że jego udział w każdym z treningów następuje z własnej nieprzymuszonej woli i jest całkowicie dobrowolny niezależnie od tego co zostało mu zasugerowane w jakikolwiek sposób.

 5. Uczestnik treningów Ninja Kids sam decyduje o tym (lub opiekun ustawowy), czy jego stan zdrowia, kondycja czy inne uwarunkowania umożliwiają mu udział w treningu lub jego części.

 6. Każdy z Członków Drużyny przystępuje do ćwiczeń na własną odpowiedzialność. W celu uzyskania informacji dotyczących możliwości wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz braku istnienia jakichkolwiek przeciwwskazań do uczęszczania na treningi Drużyny Ninja Kids, Członek Drużyny powinien zasięgnąć opinii lekarza pierwszego kontaktu i uzyskać zgodę na uczestnictwo. W sytuacji braku zgody lekarza to rodzic bierze na siebie odpowiedzialność za aktualny stan zdrowia Członka Drużyny Ninja Kids.

 7. Członek Drużyny oraz prawny opiekun (rodzic), musi wiedzieć, że treningi mają charakter o podwyższonym ryzyku. Oznacza to, że znacznie częściej mogą wystąpić otarcia, stłuczenia, skręcenia, wstrząśnienie mózgu i urazy głowy, złamania w wyniku upadków, potknięć i poślizgnięć, rany cięte od szkła, rany szarpane od zahaczenia o płot, zasieki;

 8. Zalecamy wykupić dodatkowe ubezpieczenie NNW dla Członka Drużyny. Współpracujemy z PKO. Pakiety ubezpieczenia mamy już od 45zł/dziecko. 

 9. W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych, Członek drużyny powinien niezwłocznie poinformować instruktora/trenera przed rozpoczęciem zajęć.

 10. Członek Drużyny Ninja Kids powinien korzystać z treningów zgodnie z ich przeznaczeniem
  i w sposób wskazany przez Operatora Drużyny (trenerów) lub wynikający ze stosownych instrukcji bądź informacji. Operator drużyny Ninja Kids mogą poprosić Członka Drużyny o opuszczenie treningu, w przypadku:

  1. gdy zachowanie Członka Drużyny zagraża bezpieczeństwu innych Członków Drużyny, oraz porządkowi na treningu,

  2. nie przestrzegania poleceń wydawanych przez Operatora Drużyny (trenerów),

  3. nieprzestrzegania zasad, które prowadzą do utraty czasu treningu, 

  4. gdy zachowanie Członka Drużyny jest sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu Drużyny Ninja Kids.

 11. Członek Drużyny ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie mienia publicznego lub prywatnego na skutek braku stosowania się do zaleceń trenera.

 12. Operator  zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy, w przypadku powzięcia uzasadnionego przekonania o możliwości zagrożenia bezpieczeństwu Członków Drużyny.

§7 Nagrywanie VIDEO i AUDIO

 1. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że na treningach będą robione zdjęcia oraz kręcone filmy, które do celów marketingowych, są publikowane na Facebooku, instagramie, Youtube oraz przez innych partnerów medialnych generując ruch organiczny lub/i płatny w celu rozwoju Drużyny Ninja Kids i promowania aktywności fizycznej wśród młodzieży i dorosłych  tj. dotarcie do szerszego grona odbiorców. Skutkiem tych działań są zdjęcia dzieci na plakatach promocyjnych. Operator wykonuje wyżej opisane czynności w celu utrzymania i rozwoju Drużyny. Tym samym Operator oświadcza, że z dużą starannością podchodzi do jakości publikowanych materiałów z udziałem Członków Drużyny oraz dobierania grupy odbiorców podczas kampani marketingowych, aby ograniczyć wyświetlanie materiałów audio-wizualnych osobom niepożądanym. Gwarantujemy, że nigdy nie zestawiamy ze sobą kilku danych osobowych tj Imię czy nazwisko, dane adresowe lub kontaktowe, które mogłyby ułatwić identyfikację osoby ze zdjęcia.

 2. Dostęp do materiałów audio-wizualnych posiada wyłącznie Operator Ninja Kids oraz zaufani partnerzy świadczący usługi pomagające realizować pkt.1 (marketerzy, montażyści, graficy, redaktorzy itp.)

 3. Materiały audio-wizualne opublikowane na stronach będą widnieć na nich do momentu zakończenia działalności danego miejsca w sieci, a magazyn Operatora przechowuje materiały nie więcej niż 5 lat od czasu zdobycia materiałów. Członek Drużyny ma możliwość uzyskania wglądu do zgromadzonych materiałów z udziałem swojego wizerunku.

 4. Operator zastrzega sobie prawo do odmówienia możliwości wykupienia karnetu na następne miesiące i uczestnictwo w zajęciach w sytuacji częstego zgłaszania usunięcia materiałów audiowizualnych z bazy bez podawania powodu lub/i  powodu chęci pozostania anonimowym lub innych powodów, które w opinii Operatora nie działają na szkodę Członka Drużyny. W interesie Operatora jest dostarczenie usług na najwyższym możliwym poziomie, a jest to możliwe tylko dzięki zdobywaniu dobrych jakościowych materiałów marketingowych. Treningi Ninja Kids są treningami grupowymi, dlatego częste usuwanie materiałów marketingowych w wyniku obecności jednego dziecka chcącego zachować anonimowość powoduje utratę przez Operatora dobrego materiału audiowizualnego z udziałem pozostałych Członków Drużyny, który często jest bardzo kosztowny. Brak materiałów marketingowych może skutkować upadkiem Drużyny Ninja Kids, co jest sprzeczne z interesem obu stron umowy (Drużyny oraz Członka Drużyny). W kontekście zachowania anonimowości proponujemy, aby dziecko do tych celów miało maskę lub komin uniemożliwiający rozpoznanie. To w gestii rodziców (opiekunów prawnych) leży zabezpieczenie wizerunku swojego dziecka. Jeśli dostępne środki nie pozwalają na zachowanie anonimowości w żaden sposób na naszych zajęciach, niestety i z bólem serca polecamy zrezygnować z naszych zajęć grupowych i sugerujemy poszukać zajęć indywidualnych, na których dostępne środki ochrony mogą wystarczyć.

 5. Pochodzenie materiałów audio-wizualnych jest różna: profesjonaliści, rodzice, amatorzy filmu i fotografii, trenerzy, osoby niepowiązane. Gwarantujemy, że z nadesłanych materiałów do Drużyny starannie selekcjonujemy publikowane  materiały i dbamy o to, aby publiczny wydźwięk był pozytywny, oraz dbamy o budowanie dobrego wizerunku każdego Członka Drużyny.

 6. Informujemy, że wszystkie nasze zajęcia odbywają się w publicznej przestrzeni. Stąd przypadkowi przechodnie, rodzice, systemy miejskiej rejestracji obrazu mogą służyć jako źródło udostępniania wizerunku. Z uwagi na ten fakt nie możemy zagwarantować pełnej anonimowości podczas życia w drużynie Ninja Kids. Jedyna propozycja jest taka, aby rodzic zastanawiał się jak zasłaniać twarz dziecka, oraz unikał publikacji twarzy dziecka pod własnym nazwiskiem w mediach społecznościowych, które za pomocą systemów informatycznych mają zdolność do wykrywania tożsamości po twarzy. Jeśli zależy Ci na obniżeniu ryzyka zdradzenia swojej tożsamości to polecamy: unikać zestawiania ze sobą różnych danych w mediach społecznościowych (w szczególności w zestawieniu: imię, nazwisko, telefon, adres, twarz, praca, status związku, dziecko), zakrywanie twarzy, korzystanie z sieci VPN, starać się nie opowiadać wszystkim, że dbasz o anonimowość (zawsze znajdzie się ktoś, kto udowodni, że robimy to kiepsko), używać internetu do celów zawodowych na tyle ile jest to konieczne, umówić się ze specjalistą w zakresie ochrony danych osobowych.

§8 GODZINY FUNKCJONOWANIA DRUŻYNY NINJA KIDS

 1. Aktualne godziny funkcjonowania drużyny opisane są zawsze w kalendarzu na stronie https://sportplay.pl/kalendarz oraz w aplikacji mobilnej i webowej “WODGURU”

 2. Członek Drużyny w celu korzystania z karnetu ma obowiązek zapisywać się na grupy treningowe sam. Oczywiście, może zrobić to trener, ale w tym przypadku członkowie mogą stracić nawet 10 minut treningu na czynności administracyjne. Skrupulatnie zapisuj dziecko na zajęcia.

 3. Drużyna Ninja Kids może zostać zamknięta. O tym fakcie Członkowie zostaną poinformowani SMS-em, mailem oraz w ogólnodostępnym miejscu (internet). 

§9 FUNKCJONOWANIE W RAMACH DRUŻYNY NINJA KIDS

 1. Funkcjonowanie drużyny oparte jest na wzajemnym szacunku, współdziałaniu, otwartości i pozytywnym nastawieniu.

 2. Członków drużyny należy odebrać z miejsca treningu nie później niż 5 minut po zakończeniu treningu. W rażącym lekceważeniu tego punktu Drużyna może naliczyć karę w wysokości 100zł za każde rozpoczęte pół godziny zwłoki doliczoną do następnego rozliczenia.

 3. Członek Drużyny zobowiązany jest do przestrzegania poleceń wydawanych przez trenerów.

 4. Członek Drużyny zobowiązany jest do pozostawienia ładu i porządku w miejscu treningu (posprzątać ewentualne śmieci po sobie, naprawić zniszczenia).

 5. W przypadku spóźnienia trenera, Członkowie Drużyny o godzinie rozpoczęcia treningu organizują sami rozgrzewkę w postaci (krok odstawno-dostawny w lewo i prawo, 10 powtórzeń pies z głową do dołu i 10 powtórzeń pies z głową do góry, trzy razy po 10 sekund każda możliwa pozycja deski- lewym bokiem, przodem, prawym bokiem, tyłem, 20 sekund skrętoskłony, 10 wykroków na lewą nogę, 10 wykroków na prawą stronę,  dwie serie 10 pełnych przysiadów na przemian z dwoma seriami 10 pompek, 10 sekund krążenia ramion w przód, 10 sekund krążenia ramion w tył, 10 sekund jaskółka na lewej nodze, 10 sekund jaskółka na prawej nodze, rozgrzanie karku- 10 sekund ugięcia przód/tył + 10 sekund ugięcia prawo lewo, 10 pajacyków klasycznych, 10 pajacyków równoległych, 20 podskoków obunóż jak na skakance, trzy serie na zmianę skip A/skip C po 5 sekund każdy, 5 przewrotów w przód przez lewe ramię, 5 przewrotów w przód przez prawe ramię, 5 gwiazd, 5 skoków w dal. Po zakończeniu tych ćwiczeń biegamy wokół miejsca zbiórki tak długo, aż pojawi się trener). W sytuacji, gdy trener pojawi się wcześniej, przejmuje rozgrzewkę.

 6. Niektóre z treningów stanowią miejsca położone na terenie parków miejskich oraz wykorzystują infrastrukturę pożytku publicznego.
  W przypadku, gdy trening odbywa się w takich miejscach, Członkowie Drużyny uczestniczący w tym treningu zobowiązani są ponadto do przestrzegania wszelkich regulaminów i przepisów porządkowych obowiązujących na terenie parków miejskich i innych miejscach pożytku publicznego.

 7. Jeżeli Operator został pociągnięty do odpowiedzialności lub naprawił szkodę powstałą na terenie parku miejskiego lub innym miejscu pożytku publicznego w związku z działaniem lub zaniechaniem Członka Drużyny, wynikającym z niezastosowania się do treści regulaminów i przepisów porządkowych, przysługuje mu prawo regresu do Członka Drużyny, odpowiadające wysokości roszczenia oraz poniesionych kosztów.

 8. Niezależnie od przypadków wskazanych w Umowie, Operator ma prawo rozwiązać w formie pisemnej każdą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Członek Drużyny rażąco narusza postanowienia Umowy lub Regulaminu, tj.:

 1. zachowuje się w sposób agresywny bądź w inny sposób powszechnie uznawany na niedopuszczalny;

 2. swoim niewłaściwym zachowaniem naraża innych Członków Drużyny lub przechodniów i trenerów/ instruktorów na utratę zdrowia lub życia;

 3. uporczywie, pomimo co najmniej trzykrotnego wezwania do zmiany zachowania, nie stosuje się do poleceń trenera lub osoby odpowiedzialnej za prowadzenie Drużyny Ninja Kids;

 4. zalega z zapłatą opłaty członkowskiej przez okres dłuższy niż 30 dni.

 1. Za wszelkie szkody z winy Członka Drużyny na terenie Parku Miejskiego oraz innych obiektów pożytku publicznego, podczas treningu, w których prowadzone są zajęcia, odpowiada Członek Drużyny.

§10 UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

 1. Na treningu należy zjawić się 5 minut przed ustaloną godziną, aby trener mógł zaznaczyć obecność. Spóźnienie jest tożsame z nieobecnością, za które Członek Drużyny nie otrzymuje Shurikenów (opisane w punkcie “Jak zdobywać Shuriken’y”),

 2. Na trening można przyjść tylko na grupę, na którą Członek Drużyny zadeklarował przyjść poprzez aplikację mobilną lub webową. W sytuacji zmiany terminu treningu, należy wypisać się z treningu najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem treningu.

 3. Przepisywanie karnetu na innego Członka Drużyny jest niemożliwe,

 4. Operator może odmówić odrobienia treningu w określonej godzinie, jeśli grupa osiągnęła maksymalny limit uczestników lub karnet Członka Drużyny jest nieopłacony.

 5. Na treningach należy przyjść już przebranym w ciuchy i obuwie sportowe oraz przygotować ciuchy na zmianę,

 6. Członek Drużyny może przyjść na zajęcia z osobą towarzyszącą, po ówczesnym poinformowaniu o tym fakcie Operatora (trenera), aby ten mógł zapewnić miejsce w grupie. Osoba towarzysząca może skorzystać z darmowego pierwszego wejścia na zajęcia. Osoba towarzysząca zostaje zarejestrowana w systemie obsługi klienta Drużyny Ninja Kids. Ta sama reguła obowiązuje również przy większej ilości osób towarzyszących. 

 7. Osoba towarzysząca, która z góry wie, że nie chce kupić karnetu z różnych powodów (jest na wakacjach, szuka jednorazowej odskoczni lub innych powodów) nie przysługuje bezpłatne wejście i Operator zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty w wysokości jednorazowego wejścia.

 8. Zabronione jest przychodzenie opiekunowi i innym Członkom Drużyny na trening ze zwierzętami bez akcesoriów zabezpieczających przed spowodowaniem trwałego uszczerbku na zdrowiu kogokolwiek z drużyny lub osób w pobliżu, nawet jeśli zwierzęta poddane zostały profesjonalnej tresurze (smycz, kaganiec i inne). Należy takie zwierzęta zabezpieczyć należycie, co w naszej interpretacji oznacza zabezpieczenie w taki sposób, aby nie spowodować krzywdy ani fizycznej, ani psychicznej Członkom Drużyny i osobom w okolicy. Za urazy psychiczne uznamy również płacz dziecka wynikający z ingerencji zwierzęcia w jego strefę bezpieczeństwa. W sytuacji zlekceważenia zakazu i zaistnienia sytuacji ataku na Członka Drużyny lub osobę postronną, osoba która zlekceważyła zakaz bierze na siebie całą odpowiedzialność prawną i finansową oraz w zaistniałej sytuacji zobowiązuje się zrekompensować wywołane straty mienia, zdrowia i/lub życia poszkodowanego oraz koszty związane z utratą dobrego imienia Drużyny. Operator (trener) ma możliwość wysłać Członka Drużyny na badania/szpitala lub konsultację psychologiczną na koszt osoby, która należycie nie zabezpieczyła swojego zwierzaka i w wyniku ataku zaistnieje podejrzenie zagrożenia życia lub zdrowia fizycznego i/lub psychicznego Członka Drużyna lub osoby postronnej. 

§11 INFORMACJE O SHURIKEN’ACH?

 1. Shuriken to punkt, który otrzymuje się za przykładne, systematyczne realizowanie treningów, praktykowanie aktywności fizycznej poza treningami oraz dbanie o zasady panujące wewnątrz drużyny.

 2. Za uczestnictwo  w zajęciach Członek Drużyny otrzymuje 1 Shuriken (słownie jeden Shuriken),

 3. Za wykonywanie dodatkowych zadań ustalanych przez trenerów można zdobywać dodatkowe Shurikeny, w ilości zmiennej, określonej przez Drużynę

 4. Za uczestnictwo w zawodach typowanych przez Drużynę Ninja Kids można zdobyć dodatkowe Shuriken’y w ilości zmiennej, określonej przez Drużynę.

 5. Za postawę fair play oraz systematykę w zajęciach na koniec roku można uzyskać maksymalnie dodatkowo 40 Shuriken’ów

 6. Trener może stwierdzić, że w poprzednim miesiącu były trudne warunki i przyznać dodatkowe punkty (wg uznania) dla obecnych Członków Drużyny

 7. Na stronie sportplay.pl prowadzony jest miesięczny i roczny ranking osób z największą ilością Shuriken’ów, gdzie używamy inicjałów Członków Drużyny (pierwsze dwie litery imienia + pierwsze dwie litery nazwiska Członka).

 8. Pełen ranking jest przedstawiony w arkuszu google na stronie sportplay.pl

 9. Operator (Trenerzy) zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu odnośnie Shuriken’ów jeśli stwierdzą na podstawie analizy, że wprowadzone zmiany bardziej motywują do systematycznej i ponadprzeciętnej aktywności fizycznej Członków Drużyny.

§12 ODZIEŻ SPORTOWA 

 1. Członek drużyny w trakcie treningu powinien być ubrany w odzież treningową, najlepiej przeznaczoną do intensywniejszego użytkowania (nie najnowszą) oraz obuwie sportowe zakrywające palce i pięty, stosowne do panujących warunków atmosferycznych. Trening w sandałach, klapkach albo skarpetkach jest zabroniony. Trening w ubraniu codziennym albo w jeansach jest dozwolony, operator nie ponosi odpowiedzialności za jego zniszczenie, wynikające z charakterystyki i zadań wykonywanych w trakcie treningu.

 2. Każdy Członek drużyny będzie miał dostęp i możliwość zakupu strojów treningowych z logotypem i brandingiem drużyny Ninja Kids, dostępnej do zakupu na stronie operatora w pod adresem  https://www.sportplay.pl/sklep/ .

 3. Zalecamy do użytkowania rękawic i czapek w trakcie treningów. 

 4. W trakcie treningów nie wolno przebywać w odzieży z elementami powiązanymi z organizacjami o charakterze nacjonalistycznym lub komunistycznym oraz organizacjami nawołującymi do agresji i przemocy.

§13 POSTĘPOWANIE ZE SPRZĘTEM I INFRASTRUKTURĄ ZNAJDUJĄCYM SIĘ W MIEJSCACH TRENINGÓW

 1. Sprzęt  i infrastruktura zastana musi być wykorzystywana tylko do tych ćwiczeń, do których jest przeznaczona.

 2. Użytkowanie sprzętu i infrastruktury zastanej powinno być użytkowane zgodnie z zachowanymi normami i regulaminami obiektów. 

 3. Wszelkie usterki i uszkodzenia sprzętu oraz infrastruktury, które wystąpiły w wyniku  rażącego braku poszanowania oraz niezastosowania się do regulaminów obiektów oraz uwag instruktorów/trenerów, ich naprawą będą obciążeni członkowie drużyny lub ich opiekunowie ustawowi. 

§14 UŻYTKOWANIE URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH, MOBILNYCH I TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH.

 1. W trakcie treningów zabrania się słuchania muzyki z urządzeń multimedialnych.

 2. W trakcie treningów członkowie drużyny nie powinni posiadać telefonów komórkowych (Smartphonów), ponieważ mogą ulec zniszczeniu lub zgubieniu  za które Drużyna oraz osoba prowadząca nie ponosi odpowiedzialności.

 3. Zezwala się użytkować wszelkiego rodzaju gadżety i akcesoria służące do pomiarów wykonanej pracy podczas treningu m.in – smartwatch, pulsometry, zegarki sportowe i inne. Operator jednocześnie zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia, zgubienia oraz trwałe uszkodzenia posiadanego sprzętu, zarówno w trakcie jak przed i po treningu. 

§15 TRENINGI DRUŻYNY

 1. Treningi drużyny  prowadzone są wyłącznie przez instruktorów lub trenerów współpracujących z Drużyną .

 2. Członkowie drużyny uczestniczą w zajęciach dobrowolnie, na własną odpowiedzialność.

 3. Na treningu obowiązują wcześniejsze zapisy. Zapisu można dokonać przez stronę internetową operatora www.sportplay.pl. Strona ta przekieruje dalej do systemu internetowego WODGURU i dalej po wybraniu kalendarza zajęć. W celu aktywacji konta  należy zalogować się do konta członka grupy i dokonać ustawień Konta, oraz dokonać zapisu na wybrane zajęcia, uprzednio uiszczając stosowną opłatę w systemie płatności, za karnet lub wejście jednorazowe na trening.

 4. Jeżeli Członek drużyny nie może stawić się na zajęcia, na które się zapisał, musi wypisać się z nich w aplikacji mobilnej nie później niż godzinę przed rozpoczęciem zajęć.

 5. Liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach jest ograniczona. Liczba osób, które mogą uczestniczyć w treningach jest ustalona w zależności od grupy na 10, 15 lub 20 uczestników. Jednakże ostateczną decyzję o ewentualnym przekroczeniu uczestników treningu Drużyna pozostawia instruktorowi bądź trenerowi prowadzącemu dany trening. 

 6. Drużynie przysługuje prawo rozwiązania lub zmiany terminu prowadzenia ćwiczeń danej grupy po wcześniejszym powiadomieniu o tym Członków drużyny. Powiadomienie nastąpi przez ogłoszenie na stronie internetowej Drużyny, oraz na stronie internetowej systemu zarządzania drużyną, WODGURU i zmiany zapisu  do niniejszego regulaminu.

§16 OSOBY POSTRONNE, PRZECHODNIE i INNI

 1. Na trening mogą dołączyć tylko osoby zweryfikowane lub takie, które bezpośrednio przed rozpoczęciem treningu zaakceptują w systemie internetowego WODGURU regulamin i wypełnią formularz rejestracyjny znajdujący się w aplikacji lub stronie operatora (www.sportplay.pl). 

 2. Osoby, które nie zastosują się do zasad z w/w punktów nie będą mogły uczestniczyć w treningach drużyny. 

§17 PRZEBIERANIE I SZATNIA

 1. W miejscach odbywania się treningów Drużyna nie zapewnia miejsc do przebierania oraz szatni. Zajęcia odbywają się zawsze na świeżym powietrzu. Członkowie drużyny proszeni są o przychodzenie przebranym na treningi, lub przechodzeniu odpowiednio wcześniej przed treningiem aby zmienić strój codzienny na sportowy. Dzięki temu drużyna będzie mogła punktualnie rozpocząć trening. 

 2. Na treningi nie wolno przynosić maskotek, zabawek, kocyków ani innych przyborów i przyrządów utrudniających realizację zadań treningu, indywidualnie przez członków drużyny oraz całej drużyny treningowej. 

 3. Zabrania się przynoszenia na treningi przedmiotów niebezpiecznych, a także innych przedmiotów, których posiadanie mogłoby powodować trudności w realizacji planu treningowego i treningu.

 4. Zabrania się przynoszenia na trening przedmiotów niebezpiecznych i innych, które mogłyby doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu i życiu lub zniszczenia mienia, bądź stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa członków drużyny oraz osób postronnych,  w trakcie treningu i w miejscach zbiórki drużyny. 

§18 DOPING I INNE ŚRODKI

 1. W trakcie zbiórek drużyny oraz na terenach obiektów i lokalizacj, których odbywają się treningi, obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. 

 2. W trakcie zbiórek drużyny oraz na terenach obiektów i lokalizacj, których odbywają się treningi, obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, narkotyków, czy innych podobnych substancji, a także przychodzenia w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków. 

§19 KORZYSTANIE Z SYSTEMU WODGURU

 1. Każdy Członek drużyny ma dostęp do systemu internetowego WodGuru.

 2. Każdy Członek drużyny posiada indywidualne, przypisane tylko do niego konto w ramach systemu WodGuru, w związku z czym Członkowi drużyny nie wolno podawać swojego loginu lub hasła do systemu WodGuru innym Członkom drużyny lub jakimkolwiek innym osobom. 

 3. System WodGuru przeznaczony jest do usprawnienia organizacji Drużyny oraz umożliwienia Członkom korzystania ze wszystkich udogodnień usług świadczonych przez Operatora. 

 4. W systemie WodGuru Członek drużyny uzyskuje informacje o:

  1. posiadanych karnetach oraz datach ich wygaśnięcia; 

  2. treningach, w których Członek drużyny uczestniczył, uczestniczy lub będzie uczestniczył; 

  3. prowadzonej korespondencji w ramach systemu;

  4. prowadzonych w ramach Drużyny treningach i zajęciach; 

  5. dokonywanych w ramach systemu płatnościach, posiadanych środkach finansowych oraz przypisanych do konta źródłach płatności;

  6. ogłoszeniach i komunikatach publikowanych w ramach systemu przez Operatora
   lub trenera. 

 5. W ramach systemu WodGuru Członek drużyny uzyskuje następujące uprawnienia: 

  1. wprowadzenie i modyfikacja danych dotyczących osoby Członka;

  2. przeglądanie oferty treningów i zajęć w ramach usług świadczonych przez Operatora; 

  3. zapisywanie się na treningi i zajęcia w ramach drużyny; 

  4. dokonywanie płatności za karnety i treningi; 

  5. wypisywanie się z zajęć i treningów; 

  6. kontaktowanie się z trenerami, innymi Członkami drużyny oraz osobami prowadzącymi zajęcia; 

  7. uzyskiwanie szybkich informacji na temat odwołania zajęć lub treningów, a także zamknięcia Drużyny.

 6. System WodGuru dostępny jest również w ramach aplikacji mobilnej, Członek drużyny posiadający urządzenie mobilne z zainstalowaną aplikacją WodGuru może zalogować się w ramach aplikacji danymi przypisanymi do jego konta w systemie, bez konieczności ponownej rejestracji. 

 7. Członek drużyny zobowiązany jest korzystać z systemu WodGuru zgodnie z jego przeznaczeniem.

 8. Członkowi drużyny zabrania się podejmowania działań niepożądanych, za które uznaje
  się w szczególności:

  1. przesyłanie niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości (SPAM) w ramach systemu; 

  2. nagminnego zapisywania się i wypisywania się z zajęć; 

  3. wysyłania lub innego rodzaju publikowania komunikatów lub wiadomości przedstawiających treści uznawane za obraźliwe lub wulgarne.

§20 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem Danych Osobowych członków drużyny jest Sportplay sp. z o.o. z siedzibą w Mrocznie 70, 13-324 Grodziczno, posiadający NIP: 8771483271, z którym Członek drużyny może kontaktować się listownie pod w/w adresem, mailowo pisząc na adres kontakt@sportplay.pl .

 2. Administrator przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (takie jak: imię i nazwisko, firmę, NIP, adres IP), dane adresowe (adres zamieszkania, adres do korespondencji), dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu), dane w postaci numeru rachunku bankowego (oraz instytucja finansowa – w przypadku dokonania płatności przelewem).

 3. Dane osobowe członków drużyny przetwarzane są w celu: zawierania umów, kupna karnetu oraz realizacji oferowanych przez Operatora drużyn usług oraz ich rozliczenia; wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Operatorze drużyny; ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami; archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności; a także w celach marketingowych i badania opinii publicznej (o ile Członek drużyny wyraził na to zgodę).

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji konta na stronie www.sporplay.pl i w wirtualnej platformie udostępnianej przez Operatora pod adresem https://wod.guru.pl  oraz zawarcia Umowy.

 5. Dane osobowe członków drużyny, będą przechowywane przez okres:

 1. obowiązywania aktywnego karnetu/umowy zawartej z członkiem grupy, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Operatora wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym przechowywania dowodów księgowych);

 2. niezbędny do dochodzenia roszczeń przez operatora lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec operatora i osób reprezentujących, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 1. Przy przetwarzaniu danych osobowych członków drużyny, Operator przekazuje dane osobowe członków podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Operatora uczestniczących w wykonywaniu jego czynności i wspierających w świadczeniu usług (w tym drogą elektroniczną), tj. podmiotom świadczącym usługi płatnicze, doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, firmom informatycznym i hostingowym, agencjom reklamowym lub marketingowym, którzy będą przetwarzać dane tylko i wyłącznie w określonych przez Operatora celach, o których mowa powyżej.

 2. Członkom drużyny, którzy przekazali WODGURU swoje dane osobowe przysługuje:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 2. prawo do sprostowania swoich danych;

 3. prawo usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 5. prawo do przenoszenia swoich danych do innego administratora;

 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego;

 7. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Operator będzie przetwarzał dane Członka drużyny w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

 8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Członek drużyny uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

§21 REKLAMACJE

 1. Reklamacje, związane z zakupieniem karnetów i zawarciem umowy lub świadczeniem usług przez operatora drużyn, Członek może złożyć w formie pisemnej przekazując pismo jednemu z trenerów przed lub po treningu, przesłać na adres siedziby operatora lub na adres poczty elektronicznej kontakt@sportplay.pl.

 2. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 30 dni od ich otrzymania.

 3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej na adres korespondencyjny wskazany przez zgłaszającego reklamację lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 4. Członkowi drużyny przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez członka , będącego konsumentem, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 22 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Operator drużyny “Ninja kids” zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez operatora, nie krótszym niż czternaście dni od momentu udostępnienia członkom drużyny zmienionego Regulaminu. Udostępnienie nowego Regulaminu podaje się do wiadomości poprzez: wyświetlenie odpowiedniego komunikatu w systemie WodGuru, wysłanie nowej treści Regulaminu na adres e-mail wskazany przez członka drużyny przy zawieraniu Umowy lub za pośrednictwem załącznika pdf, dok, i innego formatu tekstowego przesyłanego jako załącznik w wiadomości SMS.

 2. Zmiany Regulaminu wiążą członków drużyny, jeżeli zmieniony Regulamin został mu doręczony, a Członek drużyny nie zgodzi się ze zmienionymi zapisami w regulaminie i rozwiąże współpracę  w najbliższym terminie wypowiedzenia.

 3. W sprawach nieuregulowanych w umowie i Regulaminie stosuje się przepisy prawa cywilnego.

 4. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje i ma zastosowanie od dnia 27.09.2021 roku.

13 razy!

Ale to żaden pech!

Wiemy jak unikać pecha robiąc odpowiednie rzeczy! Zapisując się poniżej otrzymasz 7 tajemnic, dzięki którym nie przytyjesz. A jeśli tak się stanie, to jest to szczęście, a nie pech! Pobierz i sprawdź za darmo!